Skodvin Montessoriskule

Skodvin Montessoriskule
Skodvin Skulemusikk
Skodvin Skulemusikk

Hundvin Bygdelag

Hundvin Bygdelag

Ungdomslaget Nybrot

U.L Nybrot

Konglevoll Bedehus

Hundvingrend Sanitetsforening

 

 

Skodvin skule har f.o.m skuleåret 2011-12 fått ny nettstad som ein kan lese på link HER. Tekst og innhald under blir derfor foreløpig ikkje oppdatert, men står framleis som informasjon. Det blir annonsert om det vert forandringer. Skreve av hundvin.no 25.august-2011

 

 


Diskuter skulen i forumet ved å klikke på linken under !

[ Diskuter skulen i forumet ]

 

Skodvin skule byggjer verksemda si på tanken om at elevane skal leika, arbeida og læra i eit miljø med sterke røter i heimbygda som grunnlag for møte med omverda. Arbeidet med fag, haldningar og verdiar, skal gje kunnskap, dugleik og vekst for det enkelte mennesket, bygd på Sjølvstende, Ansvar, Nærmiljø og Samarbeid.

 

Eit flott samarbeidsprosjekt mellom Skodvin skule og ein gard på Træland kan du lese meir om HER. Prosjektet heter "Inn på tunet", og vert tidlegare kalt "Grønt samarbeid"

LINDÅS KOMMUNE

SKULERUTE 2014-2015 (pdf-fil)

Skuleruta kan leses i pdf-format; Dobbelklipp på aktuell rute for å lese den !

Skuleruta for 2015-2016 er i excel-format og kan lastes ned HER

 

Informasjonskriv om Skodvin skule i Hundvinbygda

FAU ved Skodvin skule, Hundvin bygdelag, - Mars 2009

Vekst og utvikling

I Hundvinbygda bur det i dag 590 store og små (Skodvin barneskulekrins pr. feb-2009). Vi har omlag 250 bustadar fordeltepå fleire byggjefelt samt spreidd busetnad. Her er også om lag 170 hytter. Her finst fleire typar næringsverksemd, mange aktive lag og organisasjonar og her er flott natur.

Sjølve knutepunktet i bygda er Skodvin skule, med pr i dag 53 elevar. Prognose for elevtalet ved skulen viser over 60 elevar frå 2010.

Vi som bur her ynskjer eit levedyktig og engasjert lokalsamfunn, og Hundvinbygda har i dag eit aukande innbyggjartal og ein spennande skule i vekst og utvikling.

Dette informasjonsskrivet viser noko av alt det spennande vi har å tilby på skulen vår og i bygda vår.

Skodvin skule – i sentrum

Skodvin skule, knutepunktet i Hundvinbygda, ligg om lag midtveges mellom Knarvik og Mongstad. Frå 1.august 2007 er Skodvin skule organisert i ei eining saman med Eikanger, Festo, Kløvheim, Leiknes, Myking og Seim skular.

Skulen har 53 elevar pr januar 2009, organisert i fire basisgrupper. Skulen har eit jamt aukande elevtal i åra framover, og det er venta at elevtalet ved skulen passerer 60 i 2010.

Ved skulen er det i alt 12 tilsette.

Grunntanke

Skodvin skule byggjer verksemda si på tanken om at elevane skal leika, arbeida og læra i eit miljø med sterke røter i heimbygda som grunnlag for møte med omverda. Arbeidet med fag, haldningar og verdiar, skal gje kunnskap, dugleik og vekst for det enkelte mennesket, bygd på:

•  Sjølvstende

•  Ansvar

•  Nærmiljø

•  Samarbeid

 

Fagleg arbeid

Skodvin skule har fleire år arbeidd med utviklingsoppgåver innanfor faglege, metodiske og sosialpedagogiske område. I skulen si organisering og i det daglege arbeidet vert det lagt vekt på dei grunnleggjande dugleikane og faga i læreplanen.

Skulen prioriterer den grunnleggjande opplæringa i lesing, skriving, rekning og engelsk, både metodisk og gjennom å organisere denne opplæringa i reine årsstegsgrupper. Ein sentral tanke i personalet sitt arbeid er at fagleg og metodisk solide undervisningsforløp i seg sjølv også styrkjer læringsmiljøet.

Vi gler oss over at elevane både viser gode faglege læringsresultat, og kan gje fine kulturelle framføringar. Stadfesting finn vi i kartleggingar og i Nasjonale prøver, og gjennom Elevundersøkinga viser elevane korleis dei sjølve verdset læringsmiljøet sitt.

Saman med dei andre skulane i eininga har Skodvin skule lagt ned eit stort arbeid i å konkretisera kompetansemåla i K-06 i ”Stegark” , og å knytte det opp til Mappemetodikk . Skulen står no nett framfor krevjande utprøvings- og gjennomførings-fasar

 

Utvikling av læringsmiljø

Skulen byggjer på ei grunnleggjande positiv oppfatning av mennesket, og ønskjer å ha godt rom for mangfaldige læringsmåtar, skapande arbeid og allsidige erfaringar.

Eit godt arbeids- og lærings-miljø er ein føresetnad for ein god skule. Det legg viktige oppgåver på personalet på skulen, og på foreldra.

Skulen har gjennomført skulering i Olweus-programmet , og det er grunnlaget for skulen sin eigen Plan mot mobbing og antisosial åtferd, og for arbeidet kvar dag. Programmet er kunnskaps- og forskingsbasert, og har dokumentert effekt i arbeidet mot nulltoleranse mot mobbing.

Skulen har og gjennomført skulering i programmet Dei utrulege åra (C.Webster-Stratton) under leiing av Lindås PPT. Dette programmet har som føremål å betra skulen si evne til å førebyggja og handtera uønska åtferd, med arbeidsmåtar som er utviklande for barna. Personalet står no i eit omfattande arbeid med utvikle og innarbeide arbeidsmåtane i dagleg praksis.

Sidan hausten 2008 deltek kontaktlærar i 1.-2. trinn i eit opplæringsprogram kalla Zippys Venner . Programmet gir barna systematisk opplæring og øving i god sosial åtferd og å utvikla seg som sjølvstendige og sosiale personar. Dette er eit felles satsingsområde for skulane i Lindås, og vert gjennomført i nært samarbeid med skulehelsetenesta.

 

Uteskule

Naturen er den einaste plassen der utfordringane er tilrettelagde for alle, uansett alder, kjønn og meistringsnivå. Difor ynskjer Skodvin skule å nytta uteskule som ein læringsarena der elevane sjølve er aktive, nyfikne og sansande.

Det vert lagt vekt på trivsel, leik, fysisk allsidig aktivitet og kontekst-plassert læring. Det å få ”skulefag” i praktiske situasjonar i naturen er viktig. Døme på dette er vêr og vind, observasjonar av skiftande årstider og emne frå naturen generelt. Uteskulen er ein sosial fellesskap, der mykje av læringa går føre seg gjennom samarbeid i oppgåver og aktivitetar.

Som ei oppfølging og vidareføring, har skulen sidan 2003 eit samarbeid med ein gardbrukar om eit tiltak kalla Grønt i skulen.

 

Prosjekt Grønt i skulen

Frå skuleåret 2002-03 har Skodvin skule hatt eit samarbeidsprosjekt med Garden på Træland, spesielt retta mot mellomsteget. Garden driv i dag eit ekstensivt bruk med hestar, høner og vinterfora sauer. Garden er sjølvforsynt med grønsaker i sommarhalvåret. Elevane fylgjer garden sin årssyklus, og deltek i det daglege arbeidet på ein gard:

•  Lett skogsarbeid og rydding av kulturbeite

•  Stell av dyr

•  Fiske, dyrking og matlaging av eigne råvarer

•  Torgdag med sal av eigne plantar og grønsaker.

Gardbrukar har utarbeidd måla og den praktiske delen av prosjektet, medan skulen har utarbeidd den pedagogiske delen.

Skodvin skule ser samarbeidet som ein vesentleg del av ei tilpassa opplæring for alle elevane sine.

Desemberskulen

Desemberskulen er eit årleg prosjekt som varer frå medio november til skuleavslutning i desember. Skulen tek utgangspunkt i eit tema og knyter i utstrakt grad undervisninga opp mot dette temaet. Tema har vore innanfor kunst og litteratur, til dømes Eventyr , Astrid Lindgren , Picasso . Som ein del av desemberskulen samlast alle elevane ved skulen i eit felles-kor og øver inn repertoar. Resultatet av arbeidet blir presentert på Desember-cafe der foreldre og andre interesserte er velkomne.

 

Musikkundervisning

Musikk-undervisninga ved skulen byggjer opp under elevane sine musikk- interesser. Frå 4. årstrinn og oppover har elevane band der dei får opplæring i piano, keyboard, slagverk eller bassgitar etter ynskje. I tillegg får dei som vil trening i solosang. Elevane blir også oppmuntra til å ta med eigne instrument, så til dømes har gitar og cornett vore hyppige supplement.

 

Julefesta

FAU ved Skodvin skule arrangerer årleg tradisjonell juleavslutning. Her er heile skulen samla til juleavslutning i ungdomshuset 'Dalheim', saman med sysken, foreldre og besteforeldre. Spesielt inviterte til festen er bygda sine pensjonistar og komande første årstrinn elevar. Underhaldning frå felles-koret, samt enkelt-årstrinn med song, spel og sketsjar.

 

SFO

Skulen har SFO, med 22 barn fast tilmelde. Opningstida er frå 0730 – 0900 og frå skuleslutt til 1630 alle skuledagar for 1. – 4. trinn. Onsdag er SFO-en stengd.

Hovudvekt vert lagt på

•  Vennskap, sosial leik og læring.

•  Ta vare på kvarandre, kunnskap og interesser.

•  Eit fellesskap for små og store

•  Få opplevingar saman med andre - i nærmiljøet og lengre borte.

•  Velje aktivitet i store og små grupper

•  Utvikle fantasi og kreativitet

Gymsal og uteområdet er mykje brukt.

Elevane har tilbod om leksehjelp dersom dette er ynskjeleg.

Kvart år reiser SFO-en på ein halvdags tur. Eksempel er tur på kino, bowling og Baluba .

 

FAU

Foreldra er særleg gjennom FAU den mest avgjerande støttespelaren til skulen. Gjennom ulike tiltak, frå foreldremøte, dugnadsarbeid, loddsal, loppemarknad og arrangement som dansekurs for elevane, gjer FAU innsats for å påverka og utvikla miljøet på og rundt skulen. Resultata kjem skulen og elevane til gode, både i det faglege arbeidet og i elevane sin leik.

Utemiljøgruppa ved skulen, i lag med bygdefolk for øvrig, brukte i 2007 over 200 timar på å rusta opp leikeplass og uteområdet. For øvrig er det innkjøpt bordtennisbord, og FAU har skaffa eit uteleikeapparat som står for montering i 2009.

 

Engasjement frå lag og organisasjonar i bygda

Skulen kjenner seg nær knytt til bygdefolket og til lagslivet elles. Både Ungdomslaget og Helselaget gjer betydelege innsatsar for skulen kvart år. Her vil me likevel særleg framheva Skodvin skulemusikk, som oppnår musikalske kvalitetar på høge nivå. At korpset årvisst hevdar seg mellom dei beste i landet vitnar om kvaliteten og innretninga på det arbeidet som vert lagt ned, både av dei unge musikantane og leiarane deira.

'Det trengs ei bygd for å fostra eit barn!'  

 

Teknisk tilstand på skulen

Utearealet

I 2007 brukte FAU og bygdefolk over 200 dugnadstimar på å rusta opp leikeplass og uteområdet. Mellom anna vart det utført:

•  Grusing av ballplass (100tonn grus)

•  Bygging av utstyrsbu til leiker og utstyr

•  Maling og utbetring av uteleikeapparat  

Kloakk

Avløpsreinsing skal utbetrast våren 2009.

Arbeidsrom for personale

Skulen har ei preker sak med omsyn til arbeidslokale for personalet. Dette er ei sak som etter pålegg frå Arbeidstilsynet skulle vore lukka i 2004, men som framleis er open. Hovud-verneombud var på synfaring før jul 2008. Kommunestyret har løyvt midlar til dette, og eigedomsavdelinga er i gang med å ta hand om saka.

Skodvin Skulemusikk

Historie

Skodvin Skulemusikk vart skipa i 1976 på initiativ frå Foreldrerådet ved Skodvin Skule, ettersom det var eit sterkt ønske om korps i bygda. Instrument vart bestilte og instruksjon kom i gang frå hausten same år. 17.mai 1977 var korpset med i folketoget på Hundvin til stor stas for resten av bygda.

Korpset tel pr. i dag 27 musikantar, og har øving på Skodvin skule to gongar for veka. I tillegg har korpset 6 aspirantar.

Mange gode plasseringar

Det musikalske har alltid vore prioritert i korpset. Heilt sidan 1982 har SSM deltatt i NM-finalen for skulekorps og har hevda seg som eit solid korps. I 1986 vann korpset 1. divisjon for brasskorps. I 2001 vann korpset 2. divisjon, og på nytt i 2008. SSM har også vore med i Nordisk Mesterskap ein gong (og vann), samt tre gonger i EM for skole- og ungdomskorps, med 2. plass som beste resultat. Korpset deltek årleg på både Sotrafestivalen og Hordablæsten. SSM har i ei årrekkje forsynt m.a. Eikanger-Bjørsvik Musikklag med musikantar.

Drift

Drift av korpset vert finansiert av dugnadsarbeid. Korpset har eiga støtteforeining, som tek seg av alle typar serveringsoppdrag, frå konfirmasjon og bryllaup, til julebord og andre festar. Dei fleste av desse skjer i ungdomshuset ”Dalheim”. Korpset har også sin faste juleaksjon med sal av julekalender til bygdefolket, dei har basar kvart år og dei siste to åra har korpset arrangert sommarfest på Hundvinskaien for bygdefolket. På grunn av stor dugnadsvilje og -ånd, er det relativt rimeleg å vere med i korpset. Dei siste 10 - 12 åra har korpset reist på hausttur, - dei siste to åra til Eidfjord. Dette har vore ein gratis tur for musikantar og komande aspirantar.


Hundvin - bygda kring skulen

Skodvin Skule er knutepunktet for Hundvinbygda. Bygda er i dag i vekst med eit jamt aukande innbyggjartal dei siste åra, og tel i dag 590 store og små.

Hundvinbygda har mange aktive lag og organisasjonar, og fleire typar næringsverksemder.

 

Hundvin Bygdelag

Bygdelaget vart skipa i 2000, og arbeider aktivt for at Hundvinbygda skal vera eit levande bygdesamfunn, prega av godt miljø og samarbeid. Dette inneber mellom anna å:

•  arbeida for å sikra Skodvin skule si framtid

•  vera pådrivar for å få nye til å etablera seg i bygda

•  arbeida for å få tilfredsstillande barnehagedekning i vårt område

•  vera bindeledd mellom lag og organisasjonar i bygda

•  informera bygdefolket om viktige saker som angår bygda si utvikling og framtid

•  vera bindeledd mellom Lindås kommune, Hordaland fylke og andre offentlege instansar

Laget er politisk og økonomisk uavhenging, og skal vera eit interesselag for alle fastbuande i krinsen - dvs. frå Leivestad i sør til Vågseidet i nord.

Prosjekt som laget har gjennomført:

•  Parkeringsplass på Bruvoll

•  Badevik på Træland

•  Prosjekt for å få bygd rimelege bueiningar i Hundvin-feltet, for å stimulere til auka tilflytting

Saker det vert jobba med:

•  60-sone frå Bruvoll til Hetlehovde

•  Gang- og sykkelveg frå Marås og Gaulen til skulen

•  Få byggetrinn 3 i Hundvin-feltet i tilrettlagt

•  Gangbru over tunnelportal ved Konglevoll, RV 57

•  Fleire utkøyringsplassar frå Bruvoll til Hundvin-feltet,

•  Utbetring og sikring av gamle Hundvin bru som ivaretek dette kulturminnet

•  Vedlikehald av Hundvin.no

 

Ungdomslaget Nybrot

U.L. Nybrot var skipa i 1903 og er tilslutta Hordaland Ungdomslag og Noregs Ungdomslag . Laget driv Ungdomshuset Dalheim og har m.a.

 

•  Teatergruppe

•  Barneleikaring

•  For barn i skulealder. Barneleikaringen har oppvisning på 17. mai og deltek årleg på Fylkesstemne for born som vert skipa til av lokallaga rundt o m og Hordaland UL.

 

•  Dalheim vert aktivt brukt til kulturarrangement som konsertar, dans, revyar, teater, julemesse, Nybrotsmarsj, Familiedag, samt utleige til selskap, bryllaup, konfirmasjonar med meir.

 

Konglevoll Bedehus

Konglevoll bedehus er eigd av Hundvingrend Indremisjon. Huset vert  nytta av ulike kristne lag og organisasjonar  til samlingar for alle aldrar. Huset vert også nytta til utleige ved t.d. barnedåp, konfirmasjon, åremålsdagar og gravferder. Aktivitetar knytta til bedehuset:    

  Laurdagstimen er for barn frå 4års alder og ut barne skulen, og held til i |kjellaren i bedehuset annankvar laurdag. Etterpå kan foreldre og alle andre kome og ete laurdagsgraut og prata i lag.

•  VING : Barn i 5 årstrinn og eldre samlast annakvar onsdag til forskjellige aktivitetar i begge etasjane på bedehuset. Her er det andakt, kiosk, stikkball, bingo, bowling, bordtennis, brettspel og andre aktivitetar.

 

Hundvin Kyrkje

Ei vakker trekyrkje, bygd på dugnad i 1936. Aktivitetar i tilknytning til kyrkja forutan ordinære gudstenester:

•  Lys våken : Overnatting for 5 og 6 årstrinn.

•  På kirketrappa : For 1 og 2 årstrinn.

•  Årleg julekonsert: i regi av Skodvin skulemusikk

Hundvingrend Bygdekvinnelag

Ein frivillig og partipolitisk nøytral organisasjon, som skal ivareta bygdekvinner sine sosiale og økonomiske kår. Norges Bygdekvinnelag er hovudorganisasjon.

Hundvingrend Bygdekvinnelag ynskjer og meiner:

•  at Hundvinbygda skal vera ein triveleg plass å bu for folk i alle aldrar

•  å ta vare på og vidareføra tradisjonar og kunnskapar om Kultur, Mat og Miljø

•  Kvinner må vera aktivt med for at grendemiljøet skal bestå

•  Rein, norskprodusert mat og sunt miljø er noko av det viktigaste me kan tilby borna våre.

Bygdekvinnelaget er aktive med medlemsmøter, kurs og temakveldar, samt reiser og turar.

Hundvingrend sanitetsforening

Vart skipa i 1943 og er tilslutta Norsk Kvinners Sanitetsforening (NKS).

Foreininga arbeider med:

•  Betre helse

•  Miljøberedskap

•  Krise/katastrofeberedskap

•  Nærmiljøet

•  Serverer lunch på 'joggedagen' på Skodvin Skule

•  Temakveldar

•  Leiger ut sine lokale til Hundvin Naturbarnehage

•  Strikkecafe

 

Frittståande aktivitetar  

  Småbarnstreff

er ein møteplass for barn under skulealder og deira foreldre. Dette er eit fint høve for barna til å leke saman og bli kjend med framtidige skule-kameratar, og for ein liten foreldreprat.

•  Småbarnstrim

•  Onsdagar 17-18 er det småbarnstrim for dei under skulealder som har lyst på leik og aktivitet.

 

•  Dametrimmen

•  Mandag- og torsdagkveldar er det tid for dametur i mangfaldet av vegar og stiar i bygda.

 

•  Skodvin Bulldogs

•  Onsdagskveldar er det fotballtrening for spreke mannfolk, i Ungdomshuset Dalheim. Skodvin Bulldogs deltek også i grendacup i Nordhordlandshallen.

Næringverksemder i bygda  

Hundvin Naturbarnehage AS  

Hundvin Naturbarnehage As er ein privat eigd heildags barnehage, som ligg på Bruvoll, midt mellom Knarvik og Lindås. Barnehagen leiger lokalar av Hundvingrend Sanitetsforening, og har plass til 30 born i alderen 1- 6 år.

Som det ligg i namnet nyttar barnehagen naturen mykje til det pedagogiske arbeidet. Dei har etablert ein eigen leirplass som vert nytta dagleg. Her er det lavvo, bålplass, båt, klatretau, sklibane og ein sjøvspikra scene. Leirplassen er under stadig utvikling – og målsetninga er at borna deltek i arbeidet med denne utviklinga – både med idear og arbeidskraft.

Hundvin Naturbarnehage As har kort avstand til utmark med skog og variert terreng, som dei brukar flittig.

Barnehagen si erfaring og undersøkingar visar at det i uteleik er færre konfliktar, og meir fornøgde og glade born. Når born leiker i skog og mark har dei betre plass, forstyrringane er færre, leiken får utfalde seg over tid, og aktivitetane kan varierast i større grad enn på eit tilrettelagd leikeområde.

Hovudaktiviteten er leik, men born treng heile tida nye input for å kunne utvikla seg sjølv og leiken si. Temaarbeid er ein av metodane som vert nytta for at born skal få auka sin kunnskap, erfaring og få nye opplevingar. Årets (08/09) tema er Det fasinerande vatnet . Borna får påverke temaplanlegginga gjennom barnemøte, samtalar og gjennom vaksen observasjon av borna sine interesser.

Hundvin Handel

Nærbutikken vår er driven av eigne krefter i lokale eigd av HundvinBu AS. Butikken er flittig brukt og ein sentral møteplass for handel, prat og organisering av stort og smått i bygda.

Bruvoll Camping&Hytter

Bruvoll Camping&Hytter har 9 hytter og mange campingvogner ståande. Rundt campingplassen er det ei rekkje aktivitetar og eit rikhaldig dyreliv. I 'Dyrehagen' finn ein sau, gris, geit, hest, kanin og høns mm.

Campingplassen har eiga gamme der opptil 50 personar kan samlast rundt elden. I tillegg til campinggjestar tek vertskapet også i mot barnehagar, skuleklassar, verksemder på teambuilding og besøk til jubileum og andre markeringar.

Andre næringsverksemder:

•  Advokat Knut M. Howlid

•  afford status as

•  Dagfinn Berg, veterinær

•  Ella Frisørsalong

•  Solveig Serigstad Hauge, grafisk designer

•  Gunn Berit Wiik Berg - Ide, tekst&form

•  Hugo Vedaa, Takst og eiendomstjenester AS

•  Jacob Gaulen, tømrar

•  Lindås Fiskeoppdrett AS

•  Lindås Skjel AS

•  Lindås V.V.S. Nils Træland rørleggerforretning AS

•  Ynnesdal Maskin, entrepenør

•  Gardbrukarar


Bustadfelt i bygda

•  Hundvinfeltet

•  31 bueiningar, og i tillegg er 8 under oppføring (januar 09)

•  2 tomter er for sal (Trinn 1 og 2)

•  Trinn 3 er planlagt start utbygging i 2009 (10 tomter).

 

•  Brundtlandsåsen

•  Totalt 13 tomteeiningar

•  XXX utbygd

 

•  Fjellsbøbrekkene

•  6 tomter planlagt

 

•  Træland

•  1 bustad er oppført, 2 tomter selde

 

•  Bruvoll

•  20 +5 mogelege tomter