Skodvin Montessoriskule

Skodvin Montessoriskule
Skodvin Skulemusikk
Skodvin Skulemusikk

Hundvin Bygdelag

Hundvin Bygdelag

Ungdomslaget Nybrot

U.L Nybrot

Konglevoll Bedehus

Hundvingrend Sanitetsforening

 

 

  Siste nytt
-Legg inn ny artikkel
-Sjå i arkivet ( 455 artiklar)
-Meld opp på nyhendebrev


Sist kommenterte innlegg:

Raspeballer (09.11)
Nybrotmarsjen (10.09)
Torgdag (21.05)
BygdePUB (03.11)
Sjakk (09.05)

19.06.2017
Trekningsliste Grillbasar
Av Konglevoll bedehus
Trekningsliste for Grillbasaren i Konglevoll Bedehus 17. juni 2017: 1. gev. Pannesett: Mona Risøy 2. gev. Fenalår m/stativ: Borghild Wiik 3. gev. Dobbelt vaffeljern: fam. Jektvik 4. gev. Barnekjole st. 2 år, «Leto»: David Brundtland Nornes 5. gev. Gåvekort «Mathilde frisør»: Torhild Tvedt 6. gev. Lego: Annbeatrice Enehaug 7. gev. Gåvekort på kake, Nordhordland Folkehøgskule: Anny Refsdal 8. gev. Pilkast: Rigmor Kolås 9. gev. Fruktkorg: Arild Låstad 10. gev. Bilvask, Lindås Auto: Julie Bruvoll 11. gev. Urne m/blomar: Sunniva Skeidsvoll 12. gev. Fiskestang: Inger Isdal 13. gev. Gåvekort «Ella frisør»: Jorunn Kjeilen Takk til alle som hjelpte til, alle som gav gevinstar og alle som kom og kjøpte lodd og årar. Takk til «Enjoy» som song og Jostein Hauge som hadde andakt. Ein vellukka ettermiddag i regnveret!
Legg inn kommentar


18.05.2017
Maling av ungd.huset
Av UL Nybrot
Ungdomslaget Nybrot ynskjer deg velkommen til maling av ungdomshuset Dalheim laurdag, 20.mai. Det vert maling utover i veka også, så her skal vere mulighet for den som vil. Vi har stillas og utstyr, antagelig ein dråpe kaffi og, men ta gjerne med deg matpakke:-) Laurdag starter vi kl 09, og jo fleire vi er jo fortare får vi sjå det ferdige resultatet! Alle monner drar!
Legg inn kommentar


26.04.2017
Torgdag
Av Træland Gard
Torgdag 16 mai 11.00- 13.30 på Skodvin Montessori i samarbeid med Træland Gard. sal av blomar, urter grønsaker. Det vert og kafè Nytt i år: Loddsal som går til lokalt veldedighet. 1: premie blir eit "Belgisk Piletre" flettet av elever ved skulen. Velkommen
Legg inn kommentar


26.04.2017
Torgdag
Av Træland Gard
Torgdag 16 mai 11.00- 13.30 på Skodvin Montessori i samarbeid med Træland Gard. sal av blomar, urter grønsaker. Det vert og kafè Nytt i år: Loddsal som går til lokalt veldedighet. 1: premie blir eit "Belgisk Piletre" flettet av elever ved skulen.
Legg inn kommentar


26.04.2017
Torgdag
Av Træland Gard
Torgdag 16 mai 11.00- 13.30 på Skodvin Montessori i samarbeid med Træland Gard. sal av blomar, urter grønsaker. Det vert og kafè Nytt i år: Loddsal som går til lokalt veldedighet. 1: premie blir eit "Belgisk Piletre" flettet av elever ved skulen.
Legg inn kommentar


Her har du sjansen til å vera reporter for hundvin.no! Du treng berre fylla ut eit skjema, og din artikkel kjem inn øverst i denne spalta. Webmaster tar forbehold om retten til å sletta nyhende og kommentarar.
20.02.2003
Rektoren ved Skodvin skule åpnar forum
Av webmaster@hundvin.no
Her kjem eit innlegg frå rektor Arne Kvamme ved Skodvin skule ! Les meir om dette innlegget under den første kommentaren.

Legg inn kommentar

Kommentarar (siste kommentar øverst):

Dato for kommentar: 14/4/2003
K jære sambygdingar!
Dei som les i lokalavisene, har kanskje fått med sef at det rører seg ting i kommunen vår. I denne omgang er det skulane i kommunen og skulestrukturen som er debatttema. Skodvin skule slepp ikkje unna denne gongen heller, og nå, meir enn nokon gong før, er det viktig at vi seier frå om at dei ikkje får røra skulen vår! Mykje av grunnlaget for den store aktiviteten i bygda vår er jo knytta til skulen, på ein eller anna måte. I næraste framtid vert det sendt ut informasjon til alle hustandar, der de vil få meir informasjon, så sjå godt etter i postkassa i tida som kjem!
Eg oppmodar ALLE, som har tilknytning til Hundvin, om å stilla på kommunen sitt møte i ungdomshuset, den 28. april klokka 19.00!
Dersom ingen seier frå korleis ein ynskjer å ha det i bygda, kan ein ikkje venta å få det slik ein vil heller!!!


Beste helsing frå
Katrine Nordahl,
leiar FAU, Skodvin skule


Dato for kommentar: 03/4/2003
Av Hugo Vedaa
L indås kommune ser ut til å styre etter slik det er i dag, og glemmer at kommunen er i vekst ! Størsteparten av de nærmeste områden rundt Bergen / Bergen kommune er bebygget. Hordvikområdet er i stor utvikling med høye tomtepriser.
Nordhordland er fremtidens utvikling, derfor er det svært viktig at bygdene lever. Folk som flytter tilbake og andre tilflyttere fra sentrale strøk ønsker generelt ikke å bli sentralisert - når de flytter ut av trengselen.
Ved å skjære ned på antall skoler, vil intensjonen i kommuneplanen tilsidesatt. Bygdene vil miste sin identitet ved at skolen blir nedlagt og / eller at noen klassetrinn blir flyttet.
Skolen er utvilsomt bindeleddet i bydene, hva vil for eksempel Skodvin skulemusikk bli ? Hvor blir tilhørighet ved 17. mai ?
Har Lindås barneskole kapasietet inne og ute til en slik vekst, og blir ikke dette for stort og uoversiktlig ?
Vi ser jo blant annet fra nærligslivet som sentraliserer får problemer fordi det blir for stort og uoversiktlig, de deler opp igjen på en måte og prøver det. Et eksempelt kan være Bergen kommune, storkommune med bydeler .... dårlig funksjon ?

Ved folkemøte her i Hundvinbygda er det svært viktig at alle stiller, både de som har elever på Skodvin skule, har vært elev her ( og kanskje har glemt at de var kalv ), beste- og oldeforeldre - kort sagt hele familien.
Skolens identitet og tilhørighet er ikke bare økonomi.
Tenk på skoleveien til de med lengst reise ( Kvalvåg, Ones m.fl.), på vinterstid med lite ressurser til brøyting og strøing. Ingen må tro at vedlikeholdet på veiene blir bedre av at skolen blir nedlagt.

Forslaget er så voldsomt at vi snakker om bygdas være og ikke være.

- Mot opp, stå på barrikadene, det er valg til høsten, husk det !

Dato for kommentar: 18/2/2003
Av arne.kvamme@lindas.kommune.no
H ei alle i Hundvingrenda - og gratulerer med ny heimeside !
Eg har fått æra av å opna dette forumet, og tek den utfordringa med glede - og av fleire grunnar.

For det første synest eg det er ein flott prestasjon av bygda vår å få eiga heime-side på beina. Me har hatt ei slik side ei tid tidlegare, og eg håpar at mange vil vera med og gjera sitt til at sida vert god, aktuell og til beste for heile bygda.

For det andre synest eg at ei eiga heime-side kan vera ein stad der alle lag og organisasjonar i bygda kan presentera seg, arbeidet sitt og visa korleis dei er viktige kultur-byggjarar og livskraftige berebjelkar i samfunnet. Også frå Skodvin skule si side vil me prøva å bidra etter kvart som me haustar erfaringar.

For det tredje vil innhaldet på sida kunna spegla ein tanke om kvifor folk vil bu og leva her, kvifor dei vil ha arbeidet sitt her - og kva ein tenkjer om levande bygder.
No står me overfor ein planprosess, der viktige sider av utviklinga i kommunen vår og i bygdene skal drøftast. Resultatet vert ein plan og til sist eit politisk vedtak i kommunestyret, som kan ha store innverknader på ditt og mitt liv til dagleg framover. Ein annan stad på denne sida (sjå eiga link for Skodvin skule) finn du ei oppmoding frå Foreldrerådet sitt arbeids-utval ved Skodvin skule - saman med ei innbyding til møte. Eg oppmodar alle til å ta del i denne debatten og i denne plan-prosessen.
Kanskje kan nett denne heimesida vera ein viktig stad der me kan bera fram både synspunkt og gode idear ?

Med helsing

Arne M. Kvamme
Rektor Skodvin skule